Hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred


Candidatii apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna, sustin si un test la Limba si literatura materna.

hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred

Celor care nu promoveaza testele nationale li se elibereaza, la cerere, copie de pe foaia matricola. Se recomanda organizarea unui singur centru de evaluare pe judet. In fiecare centru de testare si in fiecare centru zonal de evaluare se constituie si functioneaza comisii, numite in conformitate cu prezenta metodologie si coordonate de cate un presedinte. Componenta comisiei judetene se transmite, spre informare, Comisiei nationale.

Dupa aprobarea listelor de catre Comisia nationala, emit decizii corespunzatoare; f numesc comisiile din centrele de testare si din centrele zonale de evaluare; g alcatuiesc un model de legitimatie pentru candidati, valabil in judetul respectiv si asigura numarul de legitimatii necesar pentru fiecare centru de testare, in functie de numarul de candidati arondati; h numesc hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred supraveghetori din centrele de testare, precum si hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred evaluatori din centrele zonale de evaluare; i instruiesc presedintii comisiilor din centrele de testare si din centrele zonale de evaluare; j iau masuri de asigurare a transportului elevilor la centrele de testare, acolo unde se impun; k confectioneaza doua tipuri de stampile, inscriptionate dupa cum urmeaza: 1 stampila pentru centrele de testare: "Teste Nationale - C.

Alegerea acestora se va face tinand cont si de competentele de operare pe calculator. Supraveghetorii vor fi alesi, de regula, unul dintre cadrele didactice care predau la scoala generala si celalalt dintre cadrele didactice care predau la liceu. Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare va fi stabilit in functie de numarul de lucrari care trebuie evaluate in centrul respectiv, avandu-se in vedere ca fiecare evaluator sa evalueze, de regula, de lucrari.

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

De regula, vor fi numiti pentru fiecare echipa de evaluatori, cate un profesor care preda la scoala generala si unul care hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred la liceu; 3 Privind comisiile din centrele de testare si din centrele zonale de evaluare se fac urmatoarele precizari: a Componenta nominala a comisiilor se stabileste prin tragere la sorti, din lista propusa de consiliile sintomas cancer prostata administratie ale scolilor si aprobata de consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Lista continand propunerile de cadre didactice care doresc sa participe la testele nationale se inainteaza de catre unitatile scolare inspectoratului scolar pana la data de 15 martie. Nu vor fi numiti in comisiile de testare sau de evaluare si nu vor primi nici o alta atributie legata de testele nationale persoanele care au rude in randul candidatilor.

Declaratiile tip vor contine asumarea responsabilitatii cadrului didactic pentru respectarea intocmai a prevederilor legale, pentru declaratia ca nu are rude in randul candidatilor si vor cuprinde mentiunea ca, in cazul constatarii unor nereguli in activitatea sa din cadrul comisiei de testare, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pana la excluderea din invatamant. Stabilirea repartizarii supraveghetorilor pentru fiecare sala de testare se face in centrul de testare, prin tragere la sorti, in prezenta tuturor membrilor comisiei, in dimineata desfasurarii fiecarui test.

In acest caz, o atentie deosebita trebuie acordata problemei transportului elevilor. Iau masuri ca accesul la subiecte sa se poata face doar in prezenta a cel putin doua persoane simultan si raspund de pastrarea secreta si in siguranta a subiectelor pana in momentul distribuirii lor in clasa. Intocmesc procese-verbale in legatura cu securitatea subiectelor, de fiecare data cand se deschid dulapurile in care se afla acestea.

Iau masuri ca accesul la plicurile cu bareme sa se poata face in prezenta a cel putin doua persoane simultan. Inscrierea se face la centrul de hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred la care este arondata unitatea, de catre director, insotit de secretarul scolii mentionate, conform unei programari stabilite hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred comisia judeteana a municipiului Bucuresti.

hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred

In situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul de identitate, candidatii din seriile hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred se pot inscrie pentru a sustine testele nationale la un centru de testare, stabilit de comisia judeteana din judetul in care se afla noul domiciliu al candidatului. Hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred corectitudinea datelor transmise centrului de testare, raspunde directorul unitatii de invatamant la care candidatii au absolvit cursurile gimnaziale.

Pregatirea salilor de testare Salile destinate pentru sustinerea testelor nationale vor fi adaptate activitatilor legate de acestea prin: a dotarea corespunzatoare; b eliminarea oricaror materiale didactice care ar hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred influenta elevii in elaborarea lucrarilor; c afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale alfabetice cu elevii repartizati in sala respectiva, avizata de presedintele comisiei; d afisarea, pe usa fiecarei sali, a prevederilor din metodologie care ii informeaza pe elevi ca patrunderea in sali cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda, atrag dupa sine eliminarea de la testare; e afisarea, pe usa fiecarei sali, a prevederilor din metodologie care ii informeaza pe elevi ca subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele multiplicate nu se iau in considerare.

Repartizarea in sali a supraveghetorilor a Inaintea intrarii in sali, presedintele comisiei din centrul de testare instruieste supraveghetorii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile prezentei hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati in sali.

In caz contrar, lucrarea candidatului va fi anulata si candidatul va fi eliminat. Situatia va fi mentionata intr-un proces-verbal special, care se va pastra alaturi de celelalte documente de testare. Comisia judeteana va fi informata despre situatia creata. Supraveghetorii vor verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea testelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred la eliminarea din sala a candidatului de catre presedintele comisiei de testare, indiferent daca materialele respective au fost folosite sau nu si la sanctionarea supraveghetorilor.

Fiecare elev primeste o coala tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, initiala tatalui si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul care urmeaza sa fie lipit. Candidatii vor primi atatea coli tipizate cate le sunt necesare si vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit.

Se va insista asupra faptului ca rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata si ca solutiile scrise pe ciorne sau pe testul multiplicat nu se iau in considerare. Supraveghetorii vor semna fiecare lucrare in locul prevazut pentru semnaturi, in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Pentru lipirea coltului hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de testare hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred judet.

Presedintele comisiei va pune stampila tip "Teste Nationale - C. Aceste operatii se vor incheia inaintea iesirii primului elev din sali.

hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred Dupa comunicarea de catre Comisia nationala a numarului variantei de test, se extrage varianta, apoi plicul se resigileaza, se semneaza de catre toti membrii comisiei si se pastreaza in conditii de perfecta securitate, in fiset metalic. Dupa extragere, in prezenta presedintelui si a membrilor comisiei, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul candidatilor, copiile se introduc in plicuri care se sigileaza, apoi sunt distribuite in sali de catre presedintele si membrii comisiei.

La deschiderea plicurilor pentru fiecare testare nationala se incheie proces-verbal, semnat de toti cei prezenti. La incheierea hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred operatii, incepe rezolvarea subiectelor de catre candidati.

Presedintele si membrii comisiei verifica, in toate salile de testare, daca testele multiplicate pentru fiecare elev sunt complete. Acestia nu pot da elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor. Elevii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine testul respectiv. In cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el va fi insotit de catre unul dintre profesorii care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de testare.

Se interzice folosirea, in timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul sau a dictionarelor, hartilor etc.

Pentru redactarea lucrarilor, ca si pentru ciorne, nu se va folosi alta hartie decat cea distribuita elevilor de catre supraveghetori. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "anulat" si se semneaza de catre cei doi supraveghetori.

Unul dintre supraveghetori sta in fata clasei, celalalt in spate. Supraveghetorii verifica daca elevii au intrat in sala cu materiale interzise prin prezenta hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea testelor. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor sa comunice in nici un fel intre ei sau cu exteriorul si informeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a metodologiei.

Comisia judeteana va fi informata imediat, in orice situatie speciala. Acestia nu dau elevilor nici un fel de indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor. Un comportament contrar poate duce la sanctionarea persoanelor vinovate, conform prevederilor prezentei metodologii. La expirarea timpului acordat, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit.

Ultimii trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

IV Inicijalni Test Srpski Jezik

La predarea lucrarilor, elevii semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini. Confirma prin semnatura primirea lucrarii si numarul de pagini. Subiectele rezolvate pe ciorne sau pe testul multiplicat nu se iau in considerare.

Aceasta informatie va fi transmisa candidatilor, in mod obligatoriu, de catre supraveghetori, la inceputul fiecarui test si in momentul preluarii lucrarilor. Presedintele sau un membru al comisiei verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor de pe lista si daca numarul paginilor scrise coincide cu cel transcris in rubrica speciala de pe prima pagina a lucrarii si in lista nominala si semneaza de primire pe listele nominale.

Acestia numara si colile tipizate nefolosite, ciornele si foile anulate, precum si foile de ciorna nefolosite, inscriind numarul lor in procesul-verbal de predare-primire, care va fi semnat de supraveghetori si de presedinte si un membru al comisiei. Dupa desfasurarea ultimului test, alaturi de lucrarile scrise, se predau la centrul de evaluare si cele doua cataloage de la centrul de testare completate cu numele candidatilor, initiala tatalui si hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred de provenienta.

Delegatul mentionat anterior nu patrunde in salile de testare si in salile in care isi desfasoara activitatea comisia si nu hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred acces la subiecte.

Încărcat de

Pe fiecare warts treatment how se inscrie numarul de ordine al plicului dosarului si numarul de ordine al lucrarii. Plicurile cu lucrarile numerotate sunt predate, cu proces-verbal, hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred presedinte hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred vicepresedinte, profesorilor desemnati sa evalueze si sa noteze lucrarile.

De regula, unul din evaluatori este profesor de scoala generala, iar celalalt de liceu. Profesorii evaluatori nu vor cunoaste de la care centru de testare provin lucrarile scrise pe care le evalueaza.

In fiecare sala de evaluare se vor afla cel putin trei profesori evaluatori in acelasi timp. Pe perioada evaluarii, in salile de evaluare au voie sa intre, pe langa evaluatori, doar presedintele si vicepresedintele comisiei judetene a municipiului Bucurestimembrii comisiei centrului de evaluare, precum si reprezentantii Comisiei Nationale si ai Comisiei Judetene, imputerniciti cu delegatie.

Greselile vor fi evidentiate prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie. Fiecare evaluator inregistreaza in borderouri punctajele si notele acordate pentru fiecare lucrare.

Cheia si sigiliul vor fi pastrate separat de presedinte si de unul dintre membri. Dupa ce presedintele comisiei se asigura ca diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori este de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe lucrare, cu cerneala rosie.

Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de presedintele comisiei. Presedintele comisiei verifica media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, intre notele acordate de cei doi evaluatori, si semneaza alaturi de acestia. Reevaluarea se va face in prezenta profesorilor care au acordat initial notele. Nota data la reevaluare este nota care se trece pe lucrare si va fi semnata de catre cei trei profesori hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred de presedintele comisiei.

Aceste situatii, care necesita o a treia evaluare, vor fi consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior. Cele doua exemplare se numeroteaza, se stampileaza si, dupa trecerea notelor pentru toate testele nationale, se semneaza de catre toti profesorii evaluatori pe prima pagina si de catre presedinte si membrii comisiei pe fiecare pagina.

Notele finale se inregistreaza imediat in cataloagele de testare, cu cerneala sau pasta albastra, de catre un membru al comisiei. Presedintele comisiei verifica corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrari in catalog. Eventualele corectari ale erorilor de transcriere a notelor finale in cataloage se fac numai cu cerneala sau pasta rosie de catre presedintele comisiei.

Presedintele semneaza alaturi de modificarea facuta si stampileaza.

ana stahor (abutigan55) on Pinterest

Lucrarile scrise si borderourile se predau, cu proces-verbal, directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare, dupa incheierea etapei de contestatii.

In dreptul fiecarui candidat se va scrie, dupa caz, si rezultatul final: "reusit", "respins", hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred, "eliminat". Un candidat este considerat neprezentat daca nu a fost prezent la cel putin unul dintre testele nationale. Totodata, se transmite un borderou in care se mentioneaza numarul de ordine al lucrarilor, disciplina de hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred si numarul de pagini al fiecarei lucrari.

In acest caz, componenta comisiei de contestatii va fi stabilita de Comisia nationala, prin consultarea comisiilor judetene. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota initiala ramane neschimbata.

Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se pastreaza timp de doi ani la sediul inspectoratului scolar care a organizat comisia de contestatii. In cazuri exceptionale, certificatele pot fi semnate de presedintele comisiei judetene a municipiului Bucuresti.

U taj su proces ukljuene mnoge slube i osobe koje, da bi obavile najvaniju zadau knjiniarstva - to bolje i to bre odgovoriti na raznovrsne zahtjeve korisnika za knjininom graom i obavijestima - uspostavljaju i nude raznolike usluge.

Tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod; b cadrele didactice angajate in organizarea si desfasurarea testelor nationale, care comit fapte cu caracter infractional furnizand solutiile problemelor, inlocuind lucrari, falsificand lucrari, modificand nejustificat note, facilitand actiuni sau intentii de frauda ale elevilor etc. Punctul de plecare al cercetarii este procesul-verbal alcatuit de organele de control. In baza aceluiasi proces-verbal, inspectoratul scolar propune sanctiunea.

Capitolul 3

Inspectoratul scolar va face comunicare scrisa catre unitatea de invatamant de la care provine cadrul didactic respectiv, in care se precizeaza abaterea constatata si propunerea de sanctionare. Un exemplar al raportului privind testele nationale va fi trimis fiecarei unitati scolare din judet. Numarul minim de lucrari reevaluate la o disciplina va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrarilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta in scris inspectorului general concluziile acestei reevaluari.

De asemenea, vor fi reevaluate automat, la toate disciplinele, hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred lucrari la care diferenta dintre notarea initiala si cea finala hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred la contestatii este mai mare de 1,00 punct. Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre cadrele didactice carora comisia judeteana a decis sa le retraga dreptul de a participa la testele nationale.

hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred

Organizarea acestora se face la cererea candidatului si in baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea deplasarii.

OBIECTIVE Prin sustinerea testului national la aceasta disciplina, elevul va trebui sa faca dovada capacitatilor, a abilitatilor si deprinderilor specifice, dobandite pe parcursul celei de a doua parti a ciclului de dezvoltare clasele a V-a si a VI-aprecum si pe parcursul ciclului de observare si orientare clasele a VII-a si a VIII-areflectate in urmatoarele sarcini de lucru: A.

Teoria literara. Textul - Autorul. Eul liric si naratorul. Modurile de expunere. Naratiunea autorul, naratorul; naratiunea la persoana a III-a si la hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul si spatiul in naratiune. Descrierea portretul literar, tabloul. Dialogul mijloc de caracterizare a personajelor. Personajul: caracterizarea - hrvatski jezik gramatika-testovi za 6 razred fizic si portretul moral.

Epitetul tipuri de epitete. Rima monorima, rima imperecheata, incrucisata, imbratisata. Piciorul metric bisilabic. Ritmul troheul si iambul. Caracteristicile operei folclorice orala, anonima, colectiva, sincretica.

Genurile epic, liric si dramatic. Practica rationala si functionala a limbii: tipuri de comunicare 1. Comunicarea scrisa. Procesul scrierii.

Ordinul / | Legislatie gratuita

Contexte de realizare - Partile componente ale unei compuneri introducerea, cuprinsul, incheierea. Semnele de punctuatie si ortografice. Valoarea functionala si expresiva a semnelor de punctuatie. Telegrama, invitatia, cererea. Scrisoarea familiala. Scrisoarea de felicitare.

UDJG Facultatea de Litere

Exprimarea in scris a unui unui punct de london cancer sarcoma guidelines personal. Descrieri si naratiuni. Intelegerea textului integral sau fragmentar pe baza unor cerinte date.

Transformarea textului dialogat in text narativ.